Privatlivspolitik(App)

Meaco Mobile-applikationen eller "appen”

 

Før dubruger vores produkter, bedes du læse denne politik grundigt igennem, samtforstå vores formål og praksis for indsamling og behandling af dine personligedata, herunder hvordan vi bruger, opbevarer, deler og overfører personligedata. I politikken finder du også måder at udøve dine rettigheder til at fåadgang til, opdatere, slette eller beskytte dine personlige data.

Når duaccepterer denne politik, når du registrerer dig med dine personlige data,eller hvis du begynder at bruge vores produkter og ikke udtrykkeligt gørindsigelse mod indholdet af denne politik, vil vi mene, at du fuldt ud forstårog accepterer denne politik. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, såtøv ikke med at kontakte os.

 

Forandre brandede mobilapplikationer drevet af Meaco, kontrollerer vores kunderalle de personlige data, der indsamles gennem vores produkter. Vi indsamleroplysningerne under ledelse af vores kunder, og behandlingen af sådanne oplysningerskal være begrænset til formålet med at levere den service, som vores kunderhar ansat os til. Hvis du er kunde hos en af vores kunder og ikke længereønsker at blive kontaktet af en af vores kunder, der bruger vores service,bedes du kontakte den kunde, som du interagerer med, direkte.

 

Definition


Idenne politik betyder persondata information genereret, indsamlet, registreretog/eller gemt, elektronisk eller på anden måde, og som kan bruges til atidentificere en person eller afspejle en persons aktivitet, enten fra disseoplysninger alene, eller fra disse oplysninger og andre oplysninger, vi haradgang til om den pågældende person.   

 

Personfølsommedata omfatter personlig biometrisk information, kommunikationsregistre ogindhold, helbredsoplysninger, transaktionsoplysninger og præcise placeringsoplysninger.Når vi indsamler personlige data fra dig, genererer vi en eksplicit meddelelseom dit samtykke, før vi indsamler disse data.

 

Smarteenheder refererer til de computerenheder, der er produceret eller fremstilletaf hardwareproducenter, med menneske-maskine-grænseflade og evnen til attransmittere data, der forbinder trådløst til et netværk, herunder: smartehusholdningsapparater, smarte bærbare enheder, smarte luftrensningsenheder osv.

 

Appsrefererer til de mobile applikationer udviklet af Meaco, som giver slutbrugerefjernbetjening til smartenheder og med mulighed for at oprette forbindelse tilleverandørens IoT-platform.

 

Hvilkepersonlige data indsamler vi

 

For atkunne levere vores tjenester til dig, vil vi bede dig om at give de nødvendige personoplysninger,for at vi kan levere disse tjenester. Hvis du ikke opgiver dine personligedata, kan vi muligvis ikke give dig vores produkter eller tjenester.

 

1.Oplysninger,du frivilligt giver os

 

Registreredekontodata: Når du registrerer en konto hos os, kan vi indsamle dit navn ogkontaktoplysninger, såsom din e-mailadresse, telefonnummer, brugernavn ogloginoplysninger. Under din interaktion med vores produkter, kan vi yderligereindsamle dit kaldenavn, profilbillede, landekode, sprogpræference ogtidszoneoplysninger på din konto.

 

Hvisdu autoriserer login til produkterne med en tredjepartskonto, vil vi fra ensådan tredjepart få dine kontooplysninger (såsom portræt, kaldenavn, region,køn osv.), som kan være bundet til din Meaco-konto, for hurtigt login. Vi vilsikre overholdelse af gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser samtaftaler, politikker eller dokumentation, aftalt med en sådan tredjepartvedrørende deling af personlige oplysninger, i behandlingen af dine personoplysninger.

Hvisde tjenester, du anmoder om eller køber, er baseret på din konto, skal du gåtil registrerings-/loginsiden for at få vejledning.

 

Feedback:Når vi bruger feedback- og forslagsfunktioner i vores produkter, indsamler vidin e-mailadresse, mobiltelefonnummer og dit feedbackindhold for at løse dineproblemer og løse enhedsfejl rettidigt.

 

Informationbaseret på yderligere funktioner: 

 

For atkunne tilbyde dig mere bekvemme tjenester, af højere kvalitet, med optimeredebrugeroplevelser, kan vi indsamle og bruge visse oplysninger, hvis du giversamtykke til at bruge yderligere funktioner i appen. Bemærk venligst, at hvisdu ikke giver sådanne oplysninger, kan du fortsætte med at bruge grundlæggendetjenester i appen og tilsluttede smartenheder, men visse funktioner baseret pådisse ekstra funktioner, er muligvis ikke tilgængelige. Disse yderligerefunktioner kan omfatte:

1)Yderligere funktioner baseret på placeringsoplysninger:

Når duaktiverer de placeringsbaserede funktioner via tilladelsesindstillinger på dinmobilenhed, indsamler og behandler vi dine placeringsoplysninger for ataktivere disse funktioner, såsom parring med dine smartenheder. Vi kan ogsåindsamle oplysninger om din: a) realtids og præcise placering, for eksempel nårdu vælger at bruge automatiseringsscenarierne til at styre dine smarte enheder,eller b) upræcis geo-placering, når du bruger visse smarte enheder ellertjenesterne.

 

Baseretpå dit samtykke, når du aktiverer geo-hegn-funktionen, vil dineplaceringsoplysninger blive genereret og delt med Google Maps-tjenester. Bemærkvenligst, at Google har tilsvarende databeskyttelsesforanstaltninger, så du kanhenvise til Googles databehandlings- og sikkerhedsvilkår for at få fleredetaljer.

 

Du kandeaktivere indsamling og brug af dine placeringsoplysninger ved at ændre dinemobilenhedsindstillinger ("Indstillinger - Privatlivsindstillinger -Tænd/sluk for placeringsoplysninger", dette kan være anderledes påAndroid- og Apple-enheder), hvorefter vi ophører med at indsamle og bruge dineplaceringsoplysninger.  

 

2)Yderligere tjenester baseret på kamera:

 

Du kanbruge kameraet til at scanne koden ved at tillade kameraet at parre med ensmartenhed, for eksempel for at tage en video. Vær opmærksom på, at selvom duhar accepteret at aktivere kameraet, vil vi kun indhente oplysninger, når duaktivt bruger kameraet i appen.

 

Du kanfravælge brugen af kameratilladelse ("Indstillinger -Privatlivsindstillinger - Tænd/sluk kamera", dette kan være anderledes påAndroid- og Apple-enheder.)

 

3)Yderligere tjenester til at få adgang til og uploade billeder/videoer baseretpå fotoalbum (billedbibliotek/videobibliotek):

 

Du kanbruge denne funktion til at uploade dine fotos/billeder/videoer, efter at duhar slået fotoalbumtilladelsen til, for at realisere funktioner som f.eks. atændre avataren, rapportere problemer med enhedsbrug ved at levere fotobeviserosv.. Når du bruger billederne og andre funktioner, genkender vi ikke disseoplysninger; men når du rapporterer et problem med enhedens brug, kan vi brugede billeder du uploader, til at finde dit problem.

 

Du kanfravælge brugen af fotoalbumtilladelse: ("Indstillinger -Privatlivsindstillinger - Slå albumadgang til/fra", dette kan væreanderledes på Android- og Apple-enheder)

 

4)Yderligere tjenester relateret til mikrofonbaserede tjenester:

 

Du kanbruge mikrofonen til at sende stemmeoplysninger, efter at have slåetmikrofontilladelsen til, såsom optagelse af videoer, vækning afstemmeassistenten osv. Til disse funktioner indsamler vi dine stemmeoplysningerfor at genkende din kommando. Vær opmærksom på, at selvom du har accepteret ataktivere mikrofontilladelsen, vil vi kun indhente stemmeoplysninger gennemmikrofonen, når du frivilligt aktiverer mikrofonen i appen.

 

Du kanfravælge brugen af mikrofontilladelse ("Indstillinger - Privatlivsindstillinger- Slå mikrofonadgang til/fra", dette kan være anderledes på Android- ogApple-enheder)

 

5)Yderligere tjenester baseret på lagringstilladelser (Android):


Formåleter at sikre en stabil drift af appen, ved at bruge lagringstilladelsen. Når duhar givet eller angivet tilladelse til at læse/skrive din mobilenheds lager,vil vi få adgang til billeder, filer, crashlogoplysninger og andre nødvendigeoplysninger fra din mobilenheds lager, for at give dig funktioner, såsominformationspublikationer, eller registrere crashlogoplysninger lokalt.

 

Du kanfravælge brugen af lagertilladelse ("Indstillinger -Privatlivsindstillinger - Slå lageradgang til/fra", dette kan væreanderledes på Android- og Apple-enheder)

 

6)Yderligere tjenester baseret på meddelelsestilladelser:

 

Grundentil, at vi beder dig om denne tilladelse, er for at sende dig meddelelser ombrug af smartenheder eller tjenester, især hvis du har købtsikkerhedstjenester, og du har brug for en advarsel eller besked, så du kanfange status i realtid.

Du kanfravælge brugen af app-notifikationer: ("Indstillinger -Notifikationsindstillinger" brug kontakten til at skifte mellemforskellige app-notifikationer i overensstemmelse hermed, dette kan væreanderledes på Android- og Apple-enheder)

 

7) Yderligere tjenester baseret på Advarselsvinduestilladelser:


Du kanvælge at binde et kamera i appen og kræve, at appen viser realtidsbilledet afkameraet i et separat vindue.

Du kanfravælge brugen af advarselsvinduesoplysninger: ("Indstillinger - Appindstillinger- Vælg Meaco-appen - Tænd/sluk for Advarsler", dette kan være anderledespå Android- og Apple-enheder)

 

8) Yderligeretjenester baseret på Bluetooth-tilladelser:

 

Du kanaktivere Bluetooth-funktioner efter at have slået tilladelsen til, herunderkontrol af smartenheder, indhentning af status for, samt opdagelse ogkonfiguration af smartenheder. I disse funktioner vil vi kommunikere med smartenhedervia Bluetooth. Vær opmærksom på, at selvom du har accepteret at aktivereBluetooth, vil vi kun bruge Bluetooth til kommunikation i disse scenarier: Visenhedsstatus på startsiden og smartenhedspanelet; udføre enhedskontrol påstartsiden og smartenhedspanelet; opdage smartenheder på hjemmesiden og sidenTilføj enhed, smartenhed distributionsnetværk.

Du kanfravælge brugen af Bluetooth via ("Indstillinger -Forbindelsesindstillinger - Afbryd eller slå Bluetooth til/fra", dette kanvære anderledes på Android- og Apple-enheder)

 

9Yderligere tjenester baseret påHomeKit-tilladelse (iOS):

 

Du kanaktivere relaterede funktioner efter at have aktiveret HomeKit-tilladelser,inklusive opdagelse af smartenheder, aktivering afsmartenhedsnetværkskonfiguration, styring af smartenheder og kontrol afenhedsstatus. Blandt disse funktioner behandler vi data med"Home"-appen, der følger med iOS-systemet, gennem HomeKit. Væropmærksom på, at selvom du har accepteret at aktivere HomeKit-tilladelsen, vilvi kun bruge den i disse scenarier: på hjemmesiden, for at findeHomeKit-enheder, HomeKit-enhedsnetværkskonfiguration; i "Indstillinger -HomeKit" for at finde HomeKit-enheder,HomeKit-enhedsnetværkskonfiguration.

Du kanfravælge brugen af HomeKit-tilladelse via ("Indstillinger -Privatlivsindstillinger - Slå HomeKit-tilladelser til/fra").

 

Bemærkvenligst, at hvis du slår nogen af ovenstående tilladelser til, giver du ostilladelse til at indsamle og bruge relevante personlige oplysninger til atgive dig tilsvarende tjenester. Når du slår nogen af tilladelserne fra,fortsætter vi ikke længere med at indsamle personlige data baseret på detilsvarende tilladelser, og de relaterede funktioner kan blive afsluttet. Dinbeslutning om at deaktivere tilladelsen vil dog ikke påvirke den tidligereindsamling og brug af oplysninger baseret på din autorisation.

 

2.Oplysninger, vi indsamler automatisk

 

Mobilenhedsoplysninger:For at kunne levere og opretholde den normale drift af vores tjenester, for atforbedre og optimere vores tjenester og også beskytte din kontosikkerhed,indsamler vi automatisk oplysninger om mobilenheder, når vi bruger appen. Dettekan omfatte: mobilenhedens modelnummer, IP-adresse, oplysninger om trådløsforbindelse, typen og versionen af operativsystemet, applikationensversionsnummer, push-meddelelses-id, logfiler og mobilnetværksoplysninger. Imellemtiden vil vi også indsamle dit softwareversionsnummer. For at sikresikkerheden i driftsmiljøet eller for at levere tjenester, indsamler vioplysninger om de installerede mobilapplikationer og anden software, du bruger.

 

Brugsdata:Under din interaktion med appen indsamler vi automatisk brugsdata vedrørendebesøg, klik, downloads, sendte/modtagne meddelelser og anden brug af vorestjenester.


Logoplysninger:Når du bruger appen, for at forbedre din brugeroplevelse, kan systemet og undtagelsesloggenblive uploadet, inklusive din IP-adresse, sprogpræferenceindstilling,operativsystemversion, dato eller tidspunkt for adgang, så vi kan facilitere ogidentificere problemer nøjagtigt og hjælpe dig med at løse dem rettidigt.

 

Bemærkvenligst, at vi ikke kan identificere en bestemt person ved at brugeenhedsoplysninger eller logoplysninger alene. Men hvis disse typerikke-personlige oplysninger, kombineret med andre oplysninger, kan bruges tilat identificere en bestemt person, vil sådanne oplysninger blive behandlet sompersonlige data. Medmindre vi har indhentet dit samtykke, eller medmindre andeter angivet i databeskyttelseslove og -regler, vil vi samle eller anonymiseresådanne oplysninger.

 

3.Smartenhedsrelateret information: 

 

Grundlæggendeoplysninger om smartenheder: Når du forbinder dine smartenheder medtjenesterne, kan vi indsamle grundlæggende oplysninger om dine smartenheder,såsom enhedsnavn, enheds-id, onlinestatus, aktiveringstid, firmwareversion ogopgraderingsoplysninger.

Oplysningerindsamlet under processen af at oprette forbindelse til en smartenhed: Baseretpå den type smartenhed, du skal oprette forbindelse til, omfatter de indsamledegrundlæggende oplysninger: Wi-Fi-oplysninger, enhedens MAC-adresse osv.

Oplysningerrapporteret af smartenheder: Afhængigt af de forskellige smartenheder du vælgerat forbinde med vores produkter eller tjenester, kan vi indsamle forskelligeoplysninger rapporteret af dine smartenheder.

 

Formålog lovgrundlag for behandling af personoplysninger

 

Formåletmed hvilket vi kan behandle oplysninger om dig, er som følger:

Forsynerdig med vores tjenester: Vi behandler dine kontodata, mobilenhedsoplysninger,brugsdata, placeringsoplysninger og Smartenhedsrelaterede oplysninger for atgive dig de tjenester, du har anmodet om. Retsgrundlaget for denne behandlinger at udføre vores kontrakt med dig, i henhold til denne privatlivspolitik.

 

Forbedrevores tjenester: Vi behandler oplysninger om din mobilenhed, brugsdata,placeringsoplysninger og Smartenhedsrelaterede oplysninger for at sikretjenesternes funktioner og sikkerhed, for at udvikle og forbedre tjenesterne,for at analysere effektiviteten af vores operationer og for at forebygge ogspore svigagtig eller upassende brug. Retsgrundlaget for denne behandling, erat udføre vores kontrakt med dig, i henhold til vores App bruger &serviceaftale.

 

Ikke-markedsføringskommunikation:Vi behandler dine personoplysninger for at sende dig vigtige oplysninger omtjenesterne, ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker og/ellerandre administrative oplysninger. Samtidig vil vi også sende dig notifikationerrelateret til de tjenester, du har købt, såsom alarmtjenester. Du kankontrollere og administrere "Appmeddelelser" i appen ("Mig >Beskedcenter > Indstillinger > Meddelelsesindstillinger", dette kanvære anderledes på Android- og Apple-enheder). Når du beslutter dig for ikke ataktivere meddelelsesfunktionen, vil vi ikke længere behandle dine oplysningertil et sådant formål. Retsgrundlaget for denne behandling er at udføre voreskontrakt med dig i henhold til vores Bruger & serviceaftale.

Dataanalyse:For at analysere brugen af de produkter, vi leverer, og forbedre dinbrugeroplevelse, analyserer vi de data, du giver os, a) vi skal tjekke dine problemer,når du støder på fejl under brugen af produktet, under en sådan omstændighedkan du muligvis ikke fravælge, fordi det i høj grad er relateret til dinefunktionaliteter og kvaliteten af at bruge vores produkt og service, og b)analysere data om, hvordan du interagerer med produktet eller under bestemtescenarier, så du bedre kan nyde den bekvemmelighed, som vores tjenester giver,under sådanne omstændigheder. Hvis du ikke accepterer dataanalyse af dine data,kan du ændre privatlivsindstillingerne for appen ("Mine indstillinger >Privatlivsindstillinger > servicevedligeholdelse og -forbedring", dette kan være anderledes på Android og Apple-enheder) for at fravælge ditvalg. Retsgrundlaget for en sådan behandling er baseret på dit samtykke.

 

Markedsføringskommunikationog personalisering: Vi kan behandle dine kontodata, brugsdata,enhedsoplysninger for at tilpasse produktdesign og for at give dig tjenester,der er skræddersyet til dig, såsom at anbefale og vise information og annoncervedrørende produkter, der passer til dig, og for at invitere dig til at deltagei undersøgelser vedrørende din brug af tjenesterne. Hvis du ikke giver ostilladelse til at behandle dine personlige data til personalisering, kan dufravælge, når du går ind i appen, eller ved at ændre dine præferencer i"Privatlivsindstillinger" ("Mig> Indstillinger >Privatindstillinger > Personalisering", dette kan være anderledes påAndroid- og Apple-enheder) i appen. Retsgrundlaget for denne behandling er ditsamtykke.

 

Overholdelseaf lovgivningen. Vi videregiver oplysninger, hvis vi er juridisk forpligtet tilat gøre det, eller hvis vi har en god tro på, at en sådan brug er rimeligtnødvendig for at:

 

overholdeen juridisk forpligtelse, proces eller anmodning;


håndhævevores brugeraftale og andre aftaler, politikker og standarder, herunderundersøgelse af enhver potentiel overtrædelse heraf;

beskytterettighederne, ejendom eller sikkerhed for os, vores brugere, en tredjeparteller offentligheden som krævet eller tilladt ved lov; eller

opdage,forhindre eller på anden måde behandle sikkerheds-, svindel- eller tekniskeproblemer.

Hvisder er nogen ændring i formålene med at behandle dine personlige data, vil viinformere dig om sådanne ændringer via e-mail og/eller en fremtrædendemeddelelse på vores hjemmeside om sådanne ændringer af formål og valg, du måttehave med hensyn til dine personlige data.

 

Hvemdeler vi personlige data med?

 

PåMeaco-appen deler vi kun personlige data på måder, som vi fortæller dig om. Vikan dele dine personlige data i henhold til vores privatlivspolitik.

 

Internationaloverførsel af indsamlede oplysninger

 

Meacovil overholde gældende datalokaliseringskrav i tilsvarende jurisdiktioner, medhensyn til lagring af data. For at lette vores drift kan vi overføre, opbevareog behandle dine personoplysninger i andre jurisdiktioner end hvor du bor.Lovene i disse lande kan afvige fra de love, der gælder for dit bopælsland. Nårvi gør det, vil vi sikre, at der gives et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau foroplysningerne, ved at bruge en eller flere af følgende fremgangsmåder:

 

Aftalepå grundlag af godkendte EU-standard kontraktklausuler i henhold til GDPR Art.46. For mere information, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

 

Hvisdu ønsker yderligere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har, kandu kontakte os direkte som beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Dinerettigheder i forbindelse med dine personlige data


Virespekterer dine rettigheder og kontrol over dine personlige data. Du kan udøveenhver af de følgende rettigheder, som ses i fortrolighedspolitikken vedrørendevores hjemmeside, med vores app. For eventuelle spørgsmål vedrørende dette,bedes du kontakte os.

 

Bemærkvenligst, at vi af sikkerhedsmæssige årsager kan bede dig om at bekræfte dinidentitet, før du foretager yderligere handling på din anmodning.

 

Tilbagetrækningaf samtykke:

 

Forprivatlivstilladelser erhvervet gennem enhedssystemindstillinger kan ditsamtykke trækkes tilbage ved at ændre enhedstilladelser, herunder: placering,kamera, fotoalbum (billedbibliotek/videobibliotek), mikrofon,Bluetooth-indstillinger, meddelelsesindstillinger og andre relateredefunktioner;

 

Du kanfravælge ikke-markedsføringskommunikation via "Mig > Beskedcenter > Meddelelsesindstillinger";

 

Du kanfravælge dataanalysefunktionerne via "Mig > Indstillinger >Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger";

Du kanfravælge personaliseringsfunktionen via "Mig > Indstillinger >Privatindstillinger > Personalisering”;

 

Ophævbindingen af smartenheden gennem appen, og oplysningerne relateret tilsmartenheden vil ikke blive indsamlet;

 

Ved atbruge produktet med "Prøv nu"-tilstanden og ikke aktivere bestemteplaceringsindstillinger for en bestemt smart scene, indsamler vi ingenpersonlige data om dig;

 

Når dutrækker dit samtykke eller din autorisation tilbage, er vi muligvis ikke istand til at fortsætte med at forsyne dig med visse produkter eller tjenestertilsvarende. Din tilbagetrækning af dit samtykke eller din autorisation vil dogikke påvirke behandlingen af personoplysninger baseret på dit samtykke førtilbagetrækningen.

 

Om Sletning af kontoen: Du kan findeSlet-funktionen gennem "Mig > Indstillinger > Konto og sikkerhed> Slet konto" (Deaktiver konto

 

Sikkerhedsforanstaltninger

 

Vibruger kommercielt rimelige fysiske, administrative og tekniskesikkerhedsforanstaltninger for at bevare integriteten og sikkerheden af dinepersonlige data. Meaco leverer forskellige sikkerhedsstrategier for effektivtat sikre datasikkerhed for bruger og enhed. Hvad angår enhedsadgang, anvendesMeacos proprietære algoritmer til at sikre dataisolering, adgangsgodkendelse ogansøgning om autorisation. Hvad angår datakommunikation, understøtteskommunikation ved hjælp af sikkerhedsalgoritmer ogtransmissionskrypteringsprotokoller og informationskryptering på kommercieltniveau, baseret på dynamiske nøgler. Hvad angår databehandling, anvendes strengdatafiltrering og validering og fuldstændig datarevision. Hvad angårdatalagring, vil alle fortrolige oplysninger om brugere være sikkert krypterettil opbevaring. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikkelængere er sikker (hvis du f.eks. har delt din adgangskode eller telefon mednogen), kan du straks give os besked om problemet ved at sende en e-mail til ospå customerservice@meaco.com.

 

Vi eri stand til at tilbyde support og opdateringer tilgængelige indtil 01/01/2030.

 

Dataopbevaring

 

Vibehandler dine personoplysninger i den minimumsperiode, der er nødvendig for deformål, der er angivet i denne politik, medmindre der er et specifikt lovkravfor, at vi skal opbevare dataene i en længere opbevaringsperiode. Vi bestemmerden passende opbevaringsperiode baseret på mængden, arten og følsomheden afdine personlige data, og efter opbevaringsperiodens udløb, vil vi destrueredine personlige data.

 

Sålænge du kræver, at vi opfylder de produkter og tjenester, du anmoder om fra ossom defineret i bruger- og serviceaftalen

 

Personligedata vil ikke længere blive opbevaret, når du anmoder om at fjerne dine personligedata, vil vi følgelig fuldføre opgaven.

 

Når viikke er i stand til at gøre det af tekniske årsager, vil vi sikre, at dertræffes passende foranstaltninger for at forhindre yderligere sådan brug afdine personoplysninger.

 

Sårbarhedsoplysninger

 

Hvisdu mener, at du har fundet en sikkerhedssårbarhed, bedes du sende din rapporttil os ved at sende en e-mail til website@meaco.com.

 

I dinrapport bedes du inkludere detaljer om:

      hjemmesiden,IP-adressen eller siden, hvor sårbarheden kan observeres

      en kortbeskrivelse af typen af sårbarhed, for eksempel; "XSS sårbarhed".

      trin til atreproducere. Disse bør være en godartet, ikke-destruktiv, proof of concept.Dette er med til at sikre, at rapporten kan triageres hurtigt og præcist. Detreducerer også sandsynligheden for duplikerede rapporter eller ondsindetudnyttelse af nogle sårbarheder, såsom sub-domæneovertagelser.

 

Når duhar indsendt din rapport, vil vi svare på din rapport og sigte mod at triagedin rapport inden for 10 arbejdsdage. Vi bestræber os også på at holde digorienteret om vores fremskridt.

 

Prioritetfor afhjælpning vurderes ved at se på påvirkning, alvor ogudnyttelseskompleksitet. Sårbarhedsrapporter kan tage noget tid at udrede ellerbehandle. Dette giver vores teams mulighed for at fokusere på afhjælpningen. Vigiver dig besked, når den rapporterede sårbarhed er udbedret.

 

Bemærkvenligst: du skal altid overholde databeskyttelsesreglerne og må ikke krænkeprivatlivets fred for organisationens brugere, medarbejdere, entreprenører,tjenester eller systemer. Du må for eksempel ikke dele, videredistribuere ellerundlade at sikre data hentet fra systemerne eller tjenesterne. Du skal også påsikker vis slette alle data, der er hentet under din research, så snart detikke længere er nødvendigt, eller inden for 1 måned efter, at sårbarheden erløst, alt efter hvad der indtræffer først (eller som på anden måde krævet afdatabeskyttelsesloven).

 

FORESPØRGSEL, ANMODNINGER ELLER BEKYMRINGER

 

For atudøve alle relevante rettigheder, forespørgsler eller klager i forbindelse meddenne politik eller andre databeskyttelsesanliggender mellem dig og os, bedesdu i første omgang kontakte os viacustomerservice@meaco.com.


Hvisdette ikke løser din klage ordentligt, har du ret til at indgive en klage tilInformation Commissioners Office på 03031231113 eller via e-mail

https://ico.org.uk/global/contact-us/email/eller på Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane,Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, England, U.K..

 

 

 

 

Sonntag,Montag,Dienstag,Mittwoch,Donnerstag,Freitag,Samstag
Januar,Februar,März,April,Mai,Juni,Juli,August,September,Oktober,November,Dezember
Nicht genügend Artikel verfügbar. Nur noch [max] übrig.
Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.